Regler og love inden for fiskeri i Danmark

Fiskeri i Danmark er underlagt en række regler og love, som er designet for at beskytte havmiljøet, sikre bæredygtigt fiskeri og overholde internationale aftaler. I du i tvivl om nogle af reglerne eller lovene er det altid en god ide at konsultere sin advokat.  Har du ikke lige en fast advokat, så tag f.eks. kontakt til dem her.

forsvars advokat - regler og love vedr. fiskeri
Her er en oversigt over nogle af de vigtigste aspekter af fiskerireguleringen i Danmark:

 1. Licenser og kvoter:
  • For at fiske kommercielt i Danmark kræver det en fiskerilicens.
  • Danmark har et kvotesystem, hvor der fastsættes årlige kvoter for, hvor meget af en given fiskeart der må fanges. Dette system er dels bestemt af nationale beslutninger og dels af internationale aftaler, især inden for EU’s fælles fiskeripolitik.
 2. Fritidsfiskeri:
  • Også fritidsfiskere er underlagt regler. F.eks. er der regler for, hvor mange fisk man må fange pr. dag, og nogle fiskearter har en mindstemål, så små fisk skal genudsættes.
  • For at fiske i ferskvand (f.eks. søer og åer) skal man have et fisketegn.
 3. Beskyttede områder:
  • Der er visse områder, hvor fiskeri er forbudt eller begrænset for at beskytte særligt sårbare habitater eller arter.
 4. Redskabsregulering:
  • Der er regler for hvilke fiskeredskaber, der må benyttes, og hvordan de skal være konstrueret, for at undgå bifangst af ikke-målrettede arter eller for små fisk.
 5. Lukkeperioder:
  • For visse fiskearter er der fastsat lukkeperioder, hvor det er forbudt at fiske, for at beskytte arten under dens gydeperiode.
 6. Kontrol:
  • Fiskerikontrollen sørger for, at fiskerilovgivningen overholdes. Dette kan inkludere inspektion af fiskerfartøjer, havne, markeder og lignende.
 7. Internationale aftaler:
  • Danmark er del af flere internationale aftaler vedrørende fiskeri, herunder aftaler inden for EU, samt aftaler med tredjelande og internationale organisationer.
 8. Miljøhensyn:
  • Der er tiltagende fokus på at integrere miljøhensyn i fiskeriforvaltningen, hvilket inkluderer beskyttelse af havmiljøet, reduktion af bifangst og beskyttelse af truede arter.

Læs også – Lovgivning inden for lystfiskeri i Danmark

De specifikke regler, kvoter og bestemmelser kan variere fra år til år, afhængig af fiskebestandenes tilstand, videnskabelige rådgivning og politiske beslutninger. Hvis man ønsker at dykke dybere ned i de specifikke regler og love for et givent år eller periode, bør man konsultere Fiskeristyrelsens hjemmeside eller relevante bekendtgørelser og lovgivning.

bedste advokat - valg af forsvarsadvokat

Regler for fritidsfiskeri i Danmark

Fritidsfiskeri er populært i Danmark, men for at sikre bæredygtighed og beskytte fiskebestandene er der en række regler, man skal overholde. Nedenfor er en oversigt over nogle af de centrale regler for fritidsfiskeri i Danmark. For tvivler kontakt din advokat.

 1. Fisketegn:
  • For at fiske i ferskvand (søer, åer, vandløb) skal personer mellem 18 og 65 år have et gyldigt fisketegn. Fisketegnet kan købes for en dag, en uge eller et helt år.
  • Fiskeri i saltvand (hav, fjorde) kræver ikke et fisketegn.
 2. Mindstemål:
  • Flere fiskearter har et fastsat mindstemål, hvilket betyder, at hvis man fanger en fisk under dette mål, skal den genudsættes i vandet.
  • Mindstemål varierer afhængigt af art og sted.
 3. Beskyttede fiskearter:
  • Nogle fiskearter er helt beskyttede, hvilket betyder, at de altid skal genudsættes, hvis de fanges.
 4. Begrænsninger på antal:
  • Der kan være fastsat regler for, hvor mange fisk af en bestemt art man må tage med hjem pr. dag.
 5. Lukkeperioder:
  • Nogle fiskearter har lukkeperioder, hvor det er forbudt at fiske efter dem, for at beskytte dem under gydning.
 6. Redskabsbegrænsninger:
  • Der er regler for, hvilke redskaber man må benytte, når man fisker som fritidsfisker. F.eks. kan der være begrænsninger på antallet af fiskesnører, krogstørrelse eller brugen af net.
 7. Fiskeri i beskyttede områder:
  • Der kan være områder, hvor fiskeri er begrænset eller forbudt for at beskytte bestemte habitater eller arter.
 8. Tørfiskeri:
  • Tørfiskeri, dvs. fiskeri fra land, er tilladt langs de danske kyster med visse undtagelser ved beskyttede områder.

Reglerne for fritidsfiskeri kan ændre sig over tid, og der kan være lokale variationer. Derfor er det altid en god idé at tjekke de aktuelle regler på Fiskeristyrelsens hjemmeside eller hos lokale fiskeriforeninger, inden man begiver sig ud for at fiske.