Lovgivning inden for fiskeri med stang i Danmark

Fiskeri med stang, ofte refereret til som lystfiskeri, er en meget populær hobby i Danmark, givet landets omfattende kystlinje og mange ferskvandsområder. Men som med mange aktiviteter er der også lovgivning omkring lystfiskeri for at beskytte fiskebestandene, miljøet og sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Er du i tvivl eller har du fået en bøde som du ikke mener er korrekt, så kan det være en god ide lige at tjekke med ens advokat. Nedenfor er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste regler og retningslinjer inden for lystfiskeri i Danmark:

lovgivning lystfiskeri danmark - få advokat hjælp

 1. Fisketegn: Alle mellem 18 og 65 år, der ønsker at fiske med stang i Danmark, skal have et gyldigt fisketegn. Dette er en form for licens, som sikrer, at lystfiskeren bidrager økonomisk til bevarelsen og forbedringen af fiskebestandene. Der findes dags-, uge- og årsfisketegn.
 2. Fredningstider: Mange fiskearter har fastlagte fredningstider, hvor det ikke er tilladt at fange dem. Dette gøres for at beskytte arterne under deres gydeperiode.
 3. Mindstemål: For at sikre, at fisk får mulighed for at reproducere, er der fastsat mindstemål for mange arter. Fisk, der er under dette mål, skal genudsættes forsigtigt.
 4. Beskyttede arter: Nogle arter er helt beskyttede og må ikke fanges overhovedet. Hvis man ved et uheld fanger en beskyttet art, skal den genudsættes så skånsomt som muligt.
 5. Fiskepladser: Der er specifikke regler for, hvor man må fiske. For eksempel er der steder, hvor fiskeri er forbudt for at beskytte naturen eller af hensyn til andre brugere af området.
 6. Tackle og metoder: Der kan være restriktioner på brugen af bestemt fiskegrej eller -metoder i visse områder eller for specifikke arter.
 7. Ferskvandsfiskeri: For nogle søer, åer og vandløb kan der være yderligere lokale regler og krav om særskilte fisketilladelser, udover det nationale fisketegn.

Lovgivningen inden for lystfiskeri har til formål at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, samtidig med at det giver enkeltpersoner mulighed for at nyde fiskeri som en fritidsaktivitet. Det er vigtigt for lystfiskere at holde sig opdaterede med gældende regler og retningslinjer, som kan ændres over tid. Oplysninger om gældende regler kan typisk findes på Naturstyrelsens hjemmeside eller gennem lokale lystfiskerforeninger. I nogle mere specifikke tilfælde kan det være nødvendigt lige at tjekke med en advokat, da der er undtagelser til overstående punkter.

Advokat Aalborg og københavn

Lovgivning inden for kystfiskeri i Danmark

Kystfiskeri i Danmark er en integreret del af landets maritime tradition og spiller en vigtig rolle i både den lokale økonomi og kulturelle identitet. Lovgivningen inden for kystfiskeri er udformet for at sikre bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, beskytte marine økosystemer og opretholde en sund balance i fiskebestandene. Her er en gennemgang af nogle af de centrale aspekter af lovgivningen omkring kystfiskeri i Danmark, baseret på oplysninger tilgængelige indtil 2022:

 1. Licenser og kvoter: For at drive kommercielt kystfiskeri skal fiskerne have en gyldig licens og overholde tildelte kvoter for de forskellige fiskearter. Disse kvoter er sat for at sikre, at fiskebestandene ikke overudnyttes.
 2. Redskaber og udstyr: Der er regler for hvilke fiskeredskaber, der må bruges, herunder maskestørrelser på net, for at minimere bifangst og beskytte yngre fisk.
 3. Fredningszoner: Der er områder langs den danske kyst, hvor fiskeri er forbudt eller begrænset, især for at beskytte særlige marine habitats eller arter i bestemte perioder.
 4. Mindstemål: Ligesom med lystfiskeri er der mindstemål for mange arter i kystfiskeriet. Fisk under dette mål skal kasseres tilbage i havet.
 5. Logbog og rapportering: Kystfiskere skal føre logbog over deres fangster og rapportere disse til de relevante myndigheder. Dette hjælper med at overvåge fiskebestandene og sikrer, at kvoterne overholdes.
 6. Bifangst: Der er regler omkring håndtering og rapportering af bifangst for at minimere spild og beskytte ikke-målrettede arter.
 7. Sæsonbestemte restriktioner: Afhængigt af årstiden og fiskebestandenes tilstand kan der være sæsonbestemte restriktioner for fiskeri af bestemte arter.

Lovgivningen omkring kystfiskeri i Danmark er kompleks og kan variere afhængigt af region, fiskeart og andre faktorer. Det er afgørende for kystfiskere at være godt informerede om gældende regler og retningslinjer. Danmarks Fiskeristyrelse er den primære myndighed, der håndterer reguleringen af kystfiskeri, og de udgiver regelmæssigt opdaterede vejledninger og informationer for fiskere.

Dette indlæg blev udgivet i Fiskeri. Bogmærk permalinket.